هکاتون CS50xTehran

هکاتون دوره تابستانه سی‌اس‌فیفتی تهران؛ فرصتی است برای کنار هم قرار گرفتن و رشد کردن. فضایی برای کار گروهی و حل چالش‌های متنوع.
شما دانشجویان می‌توانید به‌صورت گروهی روی پروژه پایانی خود کار کنید و یادرصورت تمایل چالش‌های مطرح شده از سمت شرکت‌های زیر را دنبال کنید.
جهت دریافت صورت چالش‌‌ها روی لینک‌های زیر بزنید.

حامیان برگزاری

زیبال
آلیاسیس
داتین